Femina 2, 40x30 cm akryl

Femina 2, 40x30 cm akryl